E-veikala lietošanas noteikumi

Noteikumi 

Šie ir SIA GOOD STUFF, juridiskā adrese Mellužu iela 13 - 11, Rīga, LV-1067, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40203057945, iepirkšanās mājas lapas  lietošanas un preču un pakalpojumu pasūtīšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Līgums") 

Preambula 

SIA GOOD STUFF piegādā Preci un sniedz pakalpojumus Klientam, iepriekš saņemot priekšapmaksu no Klienta pilnā apmērā vai to veic saņemšanas brīdī. 

Līgumā iekļautie definējumi 

Sistēma — izpildītāja veidota mājas lapa un datu bāze, kuras ietvaros Klients veic Pasūtījumus. 

Preču grozs (Pasūtījums) — preču kopums, kuras Klients ir apkopojis un tās tiek autorizētas vienā reizē. 

Preču groza (Pasūtījuma) izveidošanas datums —  brīdis, kad Klients ir izveidojis jaunu Pasūtījumu. 

Preču groza (Pasūtījuma) autorizācija — Klienta apstiprinājums sistēmā, ka Pasūtījums ir nokomplektēts un vairs netiks mainīts. 

Preču groza (Pasūtījuma) autorizācijas brīdis ir konkrēts laika brīdis kalendārajā dienā, kad Klients dod apstiprinājumu sistēmā, ka Pasūtījums ir nokomplektēts un vairs netiks mainīts un tas tiek slēgts, ar to saprotot, ka tajā nav iespējamas nekādas izmaiņas, izņemot šī līguma punktos 2.8. un .2.9. minētajos gadījumos. 

Gadījumā, ja Klients veic norēķinus ar norēķinu karti, tad Pasūtījuma slēgšanas brīdis sakrīt ar Pasūtījuma autorizācijas brīdi, kas nozīmē, ka Klients tajā vairs nedrīkst veikt nekādas izmaiņas un tajā iekļautās Preces tiks pasūtītas piegādātājiem. 

1. Līguma priekšmets 

1.1.   Klients pasūta, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un nodot ogas, turpmāk līguma tekstā — "Preces", kuru nosaukumi, komplektācija, cenas, daudzums un Preces vērtība tiek saskaņoti, Klientam veicot Pasūtījumu, un norādīti rēķinā. 

1.2.  Klients apņemas pasūtīt un pieņemt Preces un samaksāt par tām Pasūtījuma cenu Līgumā noteiktā kārtībā. 

1.3. Preču piegāde tiek veikta tikai noteiktās ģeogrāfiskās zonās, kuru saraksts ir redzams Izpildītāja mājas lapā, sadaļā piegāde. 

2. Pasūtījuma cena un Preču pieejamība 

Cena 

2.1.   Pasūtījuma kopējā cena veidojas kā Klienta izdarītais Pasūtījums saskaņā ar Izpildītāja katras Preces norādīto cenu. 

2.2.   Izpildītājam ir pienākums piemērot Preču cenu, kāda tā ir norādīta Izpildītāja piedāvājumā, Pasūtījuma izveidošanas brīdī. 

2.3.   Preču piegādes cena tiek norādīta atsevišķi, veicot katru Pasūtījumu. 

2.4.   Preču cenā ietilpst visi nepieciešamie nodokļi un nodevas. 

Preču pieejamība 

2.5. Ja kāda no Precēm nav pieejama jebkurā brīdī līdz Pasūtījuma fiziskai nogādāšanai līdz Klientam, tad: 

2.5.1.   klientu konsultants sazinās ar Klientu, lai vienotos par Preču nomaiņu, ja nav iepriekš definēti nomaiņas kritēriji. 

2.6. Ja pirms Preču nosūtīšanas tiek konstatēts, ka kāda Prece pietrūkst un to nevar aizvietot, tad nepietiekamā Prece tiek nodrošināta tiem Klientiem, kuri pirmie veikuši Pasūtījumu. Klienti, kuriem Prece nevar tikt piegādāta, tiek par to atsevišķi brīdināti. 

3. Norēķinu kārtība 

Sistēmā ir pieejams viens apmaksas veids: 

Norēķini ar Internetbanku vai kredītkarti 

3.1.  Veicot apmaksu ar internetveikalā integrēto maksājuma sistēmu. 

3.2.  Norēķināšanās valūta ir Euro. 

3.3.   Izpildītājs ir atbildīgs par visu LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto nodokļu, nodevu un citu tamlīdzīgu obligāto maksājumu veikšanu par ienākuma, ko viņš gūst no Pakalpojuma sniegšanas Klientam šī līguma ietvaros, gūšanu. 

4. Preču piegādes noteikumi 

4.1.   Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Klientam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumā, ieskaitot punktos 2.5. un 2.6. minētajos gadījumos veiktās Pasūtījuma korekcijas. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 1 dienas laikā kopš pasūtījuma apstiprināšanas. Iepriekš saskaņojot ar klientu. 

Piegādes adrese 

4.2.   Preču piegādes Klientam tiek veiktas uz Klienta norādīto adresi, kuru Klients norāda pirms katra pasūtījuma izveidošanas. 

4.3.   Izpildītājs piegādā Pasūtījumu līdz Pasūtījuma adresē esošās ēkas galvenajām durvīm, izņemot gadījumus, ja nokļūšana līdz durvīm ir sevišķi apgrūtināta vai bīstama. Ja Pasūtījuma adrese ir norādīta dzīvoklis vai birojs daudzdzīvokļu ēkā, Pasūtījums tiek piegādāts līdz norādītā dzīvokļa vai biroja durvīm ar nosacījumu, ka Klients ir sniedzis visu nepieciešamo informāciju sekmīgai iekļūšanai daudzdzīvokļu ēkā. 

Piegādes termiņš 

4.4.   Izpildītājs piegādā Preces Klientam vienas dienas laikā. Pasūtījuma izpildes termiņu Izpildītājs var pagarināt tikai saņemot Klienta rakstisku vai telefonisku  apstiprinājumu. 

4.5.   Ja Izpildītājs nepiegādā Pasūtījumu norādītajā adresē un laikā no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, Izpildītājs sazinās ar Klientu, lai vienotos par jaunu piegādes laiku, par to nesaņemot papildus samaksu. 

Pasūtījuma piegādes saņēmēja iztrūkums 

4.6.   Ja veicot piegādi, Pasūtījumā norādītajā adresē nav personas, kuras saskaņā ar šī līguma 4.8. punktu drīkst pieņemt piegādātās Preces, tad: 

4.6.1.   šoferis telefoniski sazinās ar klientu konsultantu, kurš tālāk sazinās ar Klientu, lai noskaidrotu situāciju un rastu tās risinājumu; 

4.6.2.   ja tiek rasts ātrs situācijas risinājums, tas ir, Klients norāda, ka Pasūtījumu drīkst pieņemt persona, kura piegādes brīdi atrodas piegādes adresē vai atrodas tās tuvumā, šoferis Preces nodod norādītajai personai, pamatojoties uz Klienta rīkojumu; 

4.6.3.   ja ātrs risinājums rasts netiek, šoferis Preces ved tālāk, atstājot paziņojumu Klientam, ka Prece tika piegādāta, bet nebija saņēmēja. Par atkārtotu piegādi tiek iekasēta papildus maksa. 

Preču iepakojuma atbilstība 

4.7. Izpildītājs nodrošina Preču iepakojuma atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, lai nodrošinātu Preču saglabāšanu, veicot transportēšanu līdz to piegādes vietai. 

5. Klienta tiesības un pienākumi 

Preču komplektācijas pārbaude 

5.1.   Preču komplektācijas pārbaudi Klientam ir pienākums veikt 1 stundas laikā no Piegādes brīža. 

Preču trūkumubojājumu konstatēšana 

5.2.   Ja, saņemot Preces, atklājas to vizuāli trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība, Klients telefoniski, ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību par tiem paziņo Izpildītājam 1 stundas laikā no Piegādes brīža.  

Paziņošana par preču trūkumiembojājumiem 

5.3. Konstatējot kādu no minētajiem trūkumiem, 1(vienas) darba dienas laikā no attiecīgā akta sastādīšanas brīža Klients nosūta aktu Izpildītājam. Puses vienojas par situācijas risinājumu, tas ir, vai tiek atgriezta nauda bojātās Preces cenas apmērā, vai arī Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Pušu saskaņotā termiņā piegādāt tādas Preces, kuras atbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai. 

Atteikšanās no autorizēta Pasūtījuma 

5.4.  Atteikšanās no autorizēta Pasūtījuma nav iespējama. 

Klienta atbildība par reģistrējoties norādīto datu pareizību 

5.6. Klients ir atbildīgs par reģistrējoties norādīto datu pareizību, kā arī ar lietotāja reģistrācijas datiem (e—pastu, lietotājvārdu, u.c.) Izpildītāja mājas lapā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas, tajā skaitā, bet ne tikai norādot nepareizu piegādes adresi. 

5.7. Klients ir atbildīgs par visu reģistrējoties norādīto datu uzturēšanu pilnīgā drošībā, un Izpildītājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Klientam, ja Klients ir pavirši uzturējis reģistrācijas datus, kā rezultātā tie ir nonākuši trešo personu rīcībā un ir ļaunprātīgi izmantoti. 

5.8. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Izpildītājam par iespējamām trešo personu manipulācijām ar Klienta reģistrācijas datiem, kā arī gadījumos, ja Klientam rodas aizdomas, ka viņa reģistrācijas dati ir nonākuši trešo personu rīcībā. 

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

6.1.   Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, kvalitatīvi, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja profesijai noteiktos standartus, kritērijus un ētikas normas. 

6.2.   Izpildītājam ir tiesības Pakalpojuma sniegšanā piesaistīt savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus. 

6.3.   Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Klientam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumos. 

6.4.   Gadījumā, ja saņemot Klienta pasūtītās preces no ražotāja vai piegādātāja, Izpildītājs konstatē, ka Prece neatbilst Izpildītāja specifikācijā noteiktajām prasībām, Izpildītājs vienojas ar Klientu par Preces maiņas termiņiem un maināmo Preci vai alternatīvu Preci neatbilstošajai. 

7. Preču  kvalitāte un to atgriešana Izpildītājam Preču kvalitātes neatbilstības gadījumā 

Preču kvalitātes nodrošināšana 

7.1.   Preču nodošanas un pieņemšanas brīdī Precēm jāatbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai un Preču kvalitātei jāatbilst Preču ražotāja noteiktajiem standartiem un lietošanas termiņiem. Izpildītājs nodrošina Preču kvalitātes atbilstību ES un LR spēkā esošajiem kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātiem un citiem ES un LR normatīvajos aktos noteiktajiem normatīviem. 

Preču atgriešana kvalitātes neatbilstības gadījumā 

7.2.   Ja, saņemot Preces, atklājas to vizuāli redzami trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Klients telefoniski, ar elektroniskā pasta  par tiem paziņo Izpildītājam 1(vienas) stundas laikā no Piegādes brīža. Puses par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Preču pieņemšanas brīdī nav iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti Preces ekspluatācijas laikā, bet ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā pēc Preču piegādes. 

7.4.  Konstatējot kādu no minētajiem trūkumiem, 1(vienas) darba dienas laikā no attiecīgā akta sastādīšanas brīža Klients nosūta aktu Izpildītājam. Puses vienojas par situācijas risinājumu, tas ir, vai tiek atgriezta nauda bojātās Preces cenas apmērā, vai arī Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Pušu saskaņotā termiņā piegādāt tādas Preces, kuras atbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai. 

7.5.  Puses vienojas, ka akcijas Preces tiek atgrieztas un nauda tiek atmaksāta atbilstoši akcijas Preču cenai par kādu tās tika iegādātas. 

Pircējs nevar atgriezt preces, pamatojoties uz distances līguma noteikumiem.  

7.6. preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas; 

7.7. tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces; 

7.8. preces pēc piegādes tikušas sabojātas; 

7.9. citos likumā paredzētajos gadījumos; 

Datu aizsardzība 

8.1.   Izpildītājs nodrošina personu datu aizsardzību atbilstoši LR normatīvajiem tiesību aktiem un saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

8.2.   Klients iesniedz un atļauj, atbilstoši šī līguma mērķim, Izpildītājam apstrādāt sekojošus personas datus: 

8.2.1   personas informāciju (vārds, uzvārds); 

8.2.2.   tālruņu numuri, e-pasta adrese. 

8.3.   Klients nodrošina, ka Klienta sniegtā informācija ir pilnīga, aktuāla un patiesa. 

8.4.   Izpildītājs apņemas apstrādāt šajā līgumā minētos personas datus, saglabāt tos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, tajā skaitā servisa uzlabošanai, reklāmas materiālu izsūtīšanai. 

8.5.   Izpildītājs ir tiesīgs nodot Klienta personas datus sadarbības partneriem un datu apstrādes kompānijām, kas strādā Izpildītājā labā. Apkopotā informācija var tikt izmantota stratēģiskiem un mārketinga mērķiem. 

9. Garantijas un serviss 

9.1.   Izpildītājs garantē Preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

9.2.   Izpildītājs nodrošina Precēm ražotāja noteiktu garantiju no Preču pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 4.7.punktu. Šajā Līgumā noteiktās garantijas saistības ir spēkā, ja Klients nepārkāpj Preču ražotāja noteiktos ekspluatācijas instrukciju nosacījumus. 

9.3.   Lai arī Izpildītāja mērķis ir piedāvāt augstu pakalpojuma kvalitāti, tas nevar garantēt, ka pilnībā apmierinās Klientu. 

9.4.   Izpildītājs nevar garantēt, ka Pasūtījuma piegāde būs bez kļūdām. 

9.5.   Pieeja Izpildītāja mājas lapai nevar tikt garantēta visu laiku. Dažkārt tā var būt ar traucējumiem sakarā ar labojumiem, uzturēšanu vai jaunu iespēju ieviešanu. 

9.6.   Visi riski, kas saistīti ar Interneta lietošanu, ir jāuzņemas pašam Klientam. Izpildītājs nenes atbildību par to, ka Klienta datora aprīkojums nav savietojams ar Izpildītāja sistēmu, programmatūru vai telekomunikācijas saitēm, tehniskajām problēmām Izpildītāja mājas lapā. 

9.7.   Ja Klientam rodas jautājumi un problēmas saistībā ar Pasūtījumu veikšanu vai citām darbībām Izpildītāja mājas lapā, Klientam ir jākontaktējas ar klientu konsultantu. 

10. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība 

10.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

11. Nepārvaramā vara 

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst). 

12.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse.  

13. Nobeiguma noteikumi 

13.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus. 

13.2.  Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī līguma nosacījumiem. 

13.3. Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar šī Līguma nosacījumiem un neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie Izpildītāja Klientu konsultantiem. Izpildītājs neatbild par sekām, gadījumos, kad Klients ir pārpratis vai nepienācīgi iepazinies ar šī Līguma nosacījumiem. 

Līguma grozījumi un papildinājumi 

13.4. Izpildītājs var grozīt vai papildināt līgumu, par to paziņojot Klientam, dodot atbilstošu paziņojumu mājas lapā. Pirms Pasūtījuma veikšanas, Klientam ir jādod sava piekrišana jaunajiem noteikumiem. 

13.4.1.   Gadījumā ja Klients nepiekrīt izmaiņām vai papildinājumiem, Klients sazinās ar klientu konsultantu jautājumu noskaidrošanai vai arī vairs neizmanto šo Izpildītāja mājas lapu Pasūtījumu veikšanai. 

13.4.2.  Ja Klients pēc paziņojuma saņemšanas ir izmantojis Izpildītāja mājas lapu, lai veiktu Pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients izmaiņas pieņēmis un sadarbība tiek turpināta. 

13.5. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tad nekādā veidā tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Līdzēji apņemas pielikt visas pūles spēku zaudējušo noteikumu nomaiņai ar jauniem, juridiski spēkā esošiem noteikumiem, kas vistuvāk atbilst Līdzēju sākotnējai vēlmei. 

13.6. Attiecībā uz visiem pārējiem līgumā neatrunātiem noteikumiem, Puses vadās no LR normatīvajiem aktiem.